Vážný vztah

Kdo jsme

Webová adresa je: https://vaznyvztah.com.

Seznamka vaznyvztah.com je seznamovací server ve fázi Beta projektu za účelem zjištění poptávky (dále jen „Seznamka“), provozovaná fyzickou osobou (dále jen „Provozovatel“).

Uživatelem může být jakákoliv osoba starší 18 let, která používáním Seznamky vyslovuje souhlas a dodržuje tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ či „Podmínky“) poskytování služeb.

Na registraci v této Seznamce není právní nárok a provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění a odůvodnění smazat či pozastavit Váš uživatelský účet bez vzniku práva na náhrady jakékoliv formy. Pokud uživatel nesouhlasí s VOP, nesmí služby Seznamky využívat.

Provozováním seznamky se rozumí poskytování služeb s možností vytvoření uživatelského účtu s profilem a seznamovacím inzerátem za účelem možnosti navázání kontaktu s dalšími uživateli.

Poskytovatel může kdykoliv ukončit funkčnost uživatelského účtu blokací nebo úplným smazáním, případně odstranit jakýkoliv obsah nebo údaj, a to i bez předchozího upozornění Uživatele a udání důvodu.

Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele
Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s VOP pro uživatele provoz seznamky, potřebné technické prostředky a podporu.

Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že seznamka je určena pouze lidem starším 18 let, že při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s VOP, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Poskytovatel za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost.

Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že služby seznamky jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu, že nesmí používat více než jeden uživatelský účet a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli nebo jinému uživateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb v plném rozsahu.

Uživateli je zakázáno, a provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle souhlasu s VOP, pokud uživatel poruší zákaz a prostřednictvím seznamky bude:

 • publikovat informace ze seznamky v rozporu s platnými zákony České republiky
 • provádět úkony s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost seznamky
 • porušovat podmínky definované provozovatelem pro poskytování služeb seznamky
 • využívat služby seznamky ke komerčním účelům
 • využívat služeb seznamky k jiným než uvedeným a zjevným účelům

Uživatel může mít na seznamce pouze jeden uživatelský účet, který může vyžadovat potvrzení e-mailem. Pokud se uživatel pokusí založit více uživatelských účtů, mohou být všechny jeho účty bez náhrady smazány. Nový účet smí být založen pouze tehdy, pokud uživatel nemá na seznamce jiný založený účet nebo pokud starý účet smazal. Aktivace účtu je podmíněna placeným členstvím a je zakázáno zakládat nebo potvrzovat účet jiným osobám, nebo umožnit jiným osobám neregistrovaným na seznamce posílat zprávy z účtu registrovaného uživatele nebo psát vzkazy a jinak jednat jejich jménem.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu může být v rámci registrace doručen reklamní obsah, a to formou textové, nebo bannerové reklamy, doporučení, nebo reklamních zpráv.

Uživatel se zavazuje, že nebude provádět aktivity, které jsou zakázané.

Zakázané aktivity na seznamce vaznyvztah.com
Pokud uživatel porušuje VOP používání služeb, porušuje pravidla, zákony České republiky, nebo provádí některou ze zakázaných aktivit, může být uživateli zablokován nebo smazán uživatelský účet bez jakéhokoliv předchozího upozornění a udání důvodu, a bez nároku na náhrady jakékoliv formy.

Zakázané aktivity

 • nevhodný, vulgární, nebo sexuálně laděný obsah, erotický, nebo pornografický obsah nebo fotografie
 • věk uživatele nižší než 18 let
 • uživatel používá účet k jiným, než seznamovacím účelům
 • obsah zahrnuje urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilii, zoofilii, xenofobii a rasismem, atd.
 • uživatelské jméno obsahuje slovo „správce“ nebo „admin“ (případně jiná zavádějící jména), nebo pokud uživatelské jméno obsahuje vulgární výrazy, případně pokud je uživatelské jméno záměrně zvoleno tak, aby se podobalo jinému uživatelskému jménu
 • profil obsahuje jakékoliv komerční, nebo reklamní sdělení, včetně www adresy, nebo její části
 • uživatel rozesílá prostřednictvím zpráv spam
 • uživatel se chová nevhodně, obtěžuje, či narušuje pohodlí jiných uživatelů

 

Fotky a obrázky
Fotky nesmí obsahovat erotický, pornografický a jakýkoliv další nevhodný obsah. Lidé na fotkách nesmí být pouze ve spodním nebo erotickém prádle, fotky nesmí ukazovat odkrytá prsa a ani jiné intimní partie. Lidé na fotkách nesmí být na fotkách v eroticky nebo vulgárně vyzývavých polohách a pozicích, fotka nesmí být urážlivá, nebo obsahovat výzvy motivující k pedofilii, zoofilii, xenofobii a rasismu.

Vulgárně, sexuálně nebo eroticky vyznívající obsah, odkazy na jiné internetové stránky, emailové adresy, reklamy, lidé zobrazení bez jejich svolení, autorsky chráněné fotografie uveřejněné bez souhlasu autora, názvy nebo loga firem nebo jiný obsah, který provozovatel seznamky vyhodnotí jako nevhodný může vést k okamžitému odstranění uživatelského účtu.

Vlastník uživatelského účtu vložením fotografie stvrzuje, že je oprávněnou osobou ke zveřejnění fotky a neporušuje tímto žádná osobnostní nebo vlastnická práva třetích osob.

Texty a obsah v seznamovacím inzerátu
Uživateli může být zablokován nebo smazán uživatelský účet bez jakéhokoliv předchozího upozornění a udání důvodu, pokud se dopustí jedné nebo více aktivit uvedených níže.

 • obsah je v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákonem ČR
 • uvede telefonní číslo, e-mailové kontakty, odkazy na www stránky
  zveřejní obsah komerčního a reklamního charakteru
 • použije vulgární výrazy, sexuální podněty a texty
 • zveřejní nabídky práce erotického charakteru nebo erotické služby
 • použije ostatní zakázané texty nebo reklamy
 • zveřejní zmínky o práci v erotice, masážních salonech, placeném sexu apod.
 • uvede žádosti o dary, dotace nebo příspěvky a jim podobné texty
 • zveřejní informace o jiných profilech a uživatelích, texty vzkazů od jiných uživatelů a jiné nevhodné texty

 

Pokud se Správce domnívá, že Uživatel porušil Podmínky nebo pravidla, má právo dočasně pozastavit, smazat nebo deaktivovat a trvale odebrat přístupové a uživatelské účty a údaje zadané Uživatelem, a to i v případě, že se jednalo o Údaje zadané nebo použité pomocí placeného servisu. V tomto případě nemá uživatel nárok na vrácení peněz ani jinou kompenzaci.

Správce má právo upravit, upgradovat, dočasně nebo trvale pozastavit službu serveru bez souhlasu Uživatele, a to i bez předchozího upozornění a důvodu. V takovém případě nemá uživatel nárok na vrácení peněz ani jinou kompenzaci.

Správce má právo kdykoli změnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná od okamžiku zveřejnění na stránkách vaznyvztah.com. Uvedené změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny v podobě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele průběžně sledovat text Podmínek. Uživateli se doporučuje, aby se pravidelně seznamoval se změnami Podmínek. Pokud bude uživatel po těchto změnách Správcem nadále využívat služby Serveru, má se za to, že se změnami Podmínek v celém rozsahu bez výhrad souhlasí.

Dotazy, návrhy a případné stížnosti týkající se služeb serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat správci serveru prostřednictvím veřejně dostupných KONTAKTŮ.

Tyto Podmínky se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění a jsou účinné dnem zveřejnění. Dodatky, ustanovení a další související podmínky:

Zásady pro ochranu soukromí